"/>
KOSZYK JEST
PUSTY

665 962 695

biuro@4chemicals.pl

Formularz reklamacji/ odstąpienia od umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

………………………………………………

(Imię i nazwisko osoby składającej pismo)

………………………………………………

 ………………………………………………

       (adres osoby składającej pismo)

 

 

                                                                                  4CHEMICALS Sp. z o.o.

                                                                                  Ul. Al. Armii Ludowej 6/164                                 00-571 Warszawa     

                                                                           

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

Ja, niżej podpisany/na niniejszym odstępuję od następującej umowy:

  1. Data zawarcia umowy ..................................................................................................
  2. Przedmiot umowy ........................................................................................................

 

 

                                                                      ……………………………

                                                                          Podpis konsumenta

 

Data: ………………………….

 

 

WZÓR REKLAMACJI

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji)

………………………………………………

(Imię i nazwisko osoby składającej pismo)

………………………………………………

 ………………………………………………

       (adres osoby składającej pismo)

 

                                                                                  4CHEMICALS Sp. z o.o.

                                                                                  Ul. Al. Armii Ludowej 6/164                                 00-571 Warszawa     

 

REKLAMACJA

 

Ja, niżej podpisany/na niniejszym składam reklamację dotyczącą umowy z dnia ...............................……………., której przedmiotem było ...................................................

......................................................................................................................................................

 

Przyczyna zgłoszenia reklamacji: ...............................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

(należy dokładnie opisać przyczynę reklamacji)

 

Wobec powyższego *:

  1. wnoszę o obniżenie ceny towaru do kwoty ............................................................ ;
  2. wnoszę o usunięcia wady;
  3. wnoszę o wymianę towaru na wolny od wad;
  4. oświadczam, iż odstępuję od umowy.

 

                                                                      ……………………………

                                                                          Podpis konsumenta

 

Data: ………………………….

* niepotrzebne skreślić.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl